Algemene voorwaarden Premium Plus

I. Begrippen in het kader van deze Algemene Voorwaarden

 1. “Premium Plus”: Hieronder wordt verstaan Premium Plus bv met vennootschapszetel te B9170 Sint-Gillis-Waas Tweehagen 51, KBO 0844776562.
 2. “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 3. “Klant”: elke (rechts)persoon die een Product of Dienst afneemt van Premium Plus, er een offerte vraagt en/of een prijsaanvraag stuurt.
 4. Onder “Producten” wordt verstaan: (1) Softwarelicenties dewelke Premium Plus als reseller aanbiedt waaronder Zendesk en Aircall evenals (2) Apps en Themes door Premium Plus ontwikkeld. Wat Producten betreft wordt aan Klant een tijdelijk niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verschaft en niet de eigendom van de Producten zelf, tenzij het expliciet anders schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst aangegaan tussen Premium Plus en Klant.
 5. Onder “Diensten” wordt verstaan: de door Premium Plus aangeboden diensten waaronder integratie van software, ontwikkeling en implementatie van software, onderhoud in de vorm van service level agreements (SLA), trainingen. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn Diensten niet inbegrepen in de prijs voor afname van Producten en worden deze Diensten afzonderlijk aangerekend in abonnementsvorm hetzij op basis van een uurtarief.
 6. Abonnement: behoudens andersluidende schriftelijk afspraak, worden Producten en periodieke Diensten afgenomen in de vorm van een abonnement voor een duurtijd van 12 maanden dewelke stilzwijgend wordt verlengd met een zelfde periode, tenzij Klant of Premium Plus het abonnement schriftelijk heeft beëindigd tegen einddatum met inachtname van een vooropzeg van 3 maanden.

II. Toepassing onderhavige algemene voorwaarden

 1. Tenzij op voorhand anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en andere commerciële documenten uitgaande van Premium Plus en op alle overeenkomsten aangegaan met Premium Plus. Deze Algemene Voorwaarden worden elektronisch in een raadpleegbaar en afdrukbaar formaat via hyperlink hetzij schriftelijk in hard copy aan Klant meegedeeld samen met voornoemde documenten uitgaande van Premium Plus.
 2. Offertes van Premium Plus tot afname van Producten of Diensten zijn geldig gedurende een termijn van 2 weken en dienen door Klant te worden aanvaard. Aanvaarding is mogelijk o.m. per email hetzij via online elektronische handtekening.
 3. In geval van verschil tussen bestelling van Klant en offerte van Premium Plus, heeft de offerte voorrang.
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of onrechtmatig zou zijn, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechtbank is gerechtigd een nietige of onrechtmatige bepaling te matigen.
 5. Voor zover deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal naast het Nederlands, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

III. Levering – aanvaarding

 1. Levering van Producten: Levering van Producten geschiedt na aanvaarding van de offerte door Klant waarbij Premium Plus desgewenst een betaling van een voorschot kan vragen alvorens de toegang tot het gebruik van de Producten te geven.
 2. Wat Softwarelicenties betreft worden deze door Premium Plus geleverd als reseller van de masterlicentiegever en dient Klant de algemene voorwaarden van de mastlicentiegever te onderschrijven, dewelke aan Klant samen de offerte door Premium Plus worden bezorgd. Huidige Algemene Voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op de algemene voorwaarden van de mastlicentiegever.
 3. Levering van Diensten: Opgegeven uitvoeringstermijnen hieromtrent door Premium Plus zijn indicatief en worden naar best vermogen door Premium Plus nagekomen. Eventuele vertraging in uitvoering, tenzij in geval van zware fout of opzet in hoofde van Premium Plus, kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding.
 4. Premium Plus zal de bestelde Diensten met de nodige zorg en vakkundig naar best vermogen uitvoeren. Klant van haar zijde zal aan Premium Plus alle noodzakelijke gegevens aanreiken en toegang waar nodig verlenen teneinde Premium Plus te faciliteren om de diensten in optimale omstandigheden te kunnen leveren.
 5. Eventuele klachten terzake geleverde Diensten en Producten moeten omstandig en gemotiveerd schriftelijk aan Premium Plus worden gemeld uiterlijk 8 werkdagen na levering.

IV. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in de gevallen van bedrog hetzij opzet in hoofde van Premium Plus, is de contractuele aansprakelijkheid van Premium Plus ten aanzien van de Klant te allen tijde beperkt tot (1) hetzij het bedrag van de prijs van de afgenomen Producten en/of Diensten zoals vermeld op de facturen en dit in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval (2) hetzij het herstel van de Producten of heruitvoering van de verleende Dienst(en). In ieder geval is Premium Plus niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.
 2. Andere dan louter contractuele schade ingevolge uitvoering van de Diensten of levering van Producten door Premium Plus is beperkt tot het bedrag waarvoor Premium Plus conform haar verzekeringspolis uitbating is gedekt. Premium Plus verbindt zich ertoe haar burgerlijke aansprakelijkheid te allen tijde te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij. Klant kan, indien gewenst, een dergelijk verzekeringsattest opvragen bij Premium Plus.

V. Prijzen-prijswijziging- betalingsvoorwaarden

 1. Alle door Premium Plus opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, heffingen van welke aard ook, invoerrechten geldende in het land van bestemming/ontvangst.
 2. Alle facturen zijn zonder korting aan Premium Plus op haar vennootschapszetel te betalen.
 3. Premium Plus behoudt zich het recht voor haar tarieven waar nodig aan te passen, zonder dat dit invloed heeft op lopende overeenkomsten en Abonnementen(en). Wat lopende overeenkomsten en Abonnementen betreft, is Premium Plus gerechtigd de daarin opgenomen tarieven aan te passen, mits opgave van aantoonbare objectieve aantoonbare prijswijzigingen die Premium Plus ondergaat , zoals maar niet beperkt bv prijsverhoging aan Premium Plus aangerekend door masterlicentiegever(s), prijsverhoging van de voor de Producten/Diensten benodigde elementen, die door de toeleveranciers van Premium Plus aan haar worden doorgerekend.
 4. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van €65,00 ten titel van schadevergoeding. Verder is er een nalatigheidintrest verschuldigd vanaf de vervaldag, gelijk aan 1% per begonnen maand. Ook worden alle andere nog niet vervallen facturen of nog te factureren bedragen opeisbaar.
 5. Elk protest m.b.t. de facturen van Premium Plus dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

VI. Overmacht

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht onmogelijk is, is Premium Plus gerechtigd om, zolang de overmachtssituatie duurt, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 2. Onder overmacht dient onder meer begrepen te worden, vertraging in of uitblijven van leveringen door toeleveranciers, transportbelemmeringen of vertragingen, machinebreuk, staking of lock-out, in- of uitvoerverbod, brand, oproer, oorlog, pandemie, lockdown, epidemie, natuurrampen, overstroming of wateroverlast, schaarste aan grondstoffen, beslissingen van overheidswege.
 3. Overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen zullen verlengd worden met de duur van de overmachtssituatie. Indien nodig zullen partijen ter goeder trouw een nieuwe uitvoeringstermijn overeenkomen.
 4. Indien een overmachtssituatie ononderbroken langer dan 3 maanden aanhoudt, zullen zowel de Klant als Premium Plus gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding.

VII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Premium Plus en Klant en daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. Voor alle geschillen zijn naar keuze van eisende partij de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, Dendermonde (België) of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.