Algemene voorwaarden Premium Plus

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden:

 • 1.1 Premium Plus: Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen – btw 0844.776.562 – [email protected]
 • 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Premium Plus een overeenkomst heeft gesloten, aan wie Premium Plus daarvoor een offerte heeft bezorgd of die een gedownloade applicatie/softwaretoepassing in gebruik neemt.
 • 1.3 Algemene voorwaarden: de bepalingen in dit document.
 • 1.4 Dienst: de diensten die Premium Plus ten behoeve van de klant verleent, zoals beschreven in de overeenkomst.
 • 1.5 Overeenkomst: een elektronische overeenkomst tussen Premium Plus en de klant, die een overeenkomst vormt op grond van een elektronische kennisgeving en/of voorlegging door de klant, elke wijziging eraan of aanvulling erop, evenals alle (wettelijke) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
 • 1.6 Elektronische kennisgeving: e-mail, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender/geadresseerde en de integriteit van het bericht afdoende zijn vastgesteld.

Artikel 2. Toepasbaarheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, (wettelijke) handelingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden worden omschreven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 2.2 De toepasbaarheid van algemene voorwaarden die door de klant worden gebruikt, is expliciet uitgesloten.
 • 2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op bijkomende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant.

Artikel 3. Wijzigingen aan en aanvullingen op de algemene voorwaarden

 • 3.1 Premium Plus behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of aan te vullen.
 • 3.2 Wijzigingen en aanvullingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging aan de klant.
 • 3.3 Indien de klant een wijziging aan en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, kan de klant de overeenkomst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opzeggen, en dit ten laatste op de laatste dag van de termijn van dertig (30) dagen, zoals vermeld in paragraaf 3.2. Doet de klant dit niet, dan wordt hij verondersteld akkoord te gaan met de wijziging aan en/of aanvulling op de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Offerte, aanbieding en aanvaarding

 • 4.1 Een offerte is niet bindend en geldig tot veertien (14) dagen na het verzenden ervan door Premium Plus, tenzij anders vermeld in de offerte.
 • 4.2 Premium Plus stelt een offerte op waarin wordt aangegeven wat in de dienst is inbegrepen en welk bedrag de klant bij aanvaarding verschuldigd is.
 • 4.3 Premium Plus kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de offerte of aanbieding, of een deel ervan, een manifeste fout bevat.
 • 4.4 Als blijkt dat de door de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Premium Plus het recht om de prijzen overeenkomstig aan te passen en de (indicatieve) leverings-/opleveringstermijn (indien aangegeven) uit te stellen.
 • 4.5 De klant dient de offerte per elektronisch bericht te aanvaarden. De overeenkomst is gesloten zodra de klant de offerte aanvaardt. Indien de klant dit niet doet maar er toch expliciet of stilzwijgend mee instemt, of tenminste die indruk geeft, dat Premium Plus in het kader van de offerte/aanbieding/overeenkomst (voorbereidende) werken uitvoert, wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
 • 4.6 Een overeenkomst is eveneens gesloten wanneer Premium Plus een opdracht bevestigt van een klant die de algemene voorwaarden al in het kader van een andere opdracht heeft aanvaard.
 • 4.7 Als de dienst een applicatie/softwaretoepassing betreft, wordt het moment van het downloaden van de applicatie beschouwd als het sluiten van de overeenkomst.
 • 4.8 Alleen de beschrijving van de in de overeenkomst aangegeven dienst is bindend.

Artikel 5. Uitvoering van de dienst

 • 5.1 Na het sluiten van de overeenkomst zal Premium Plus de dienst binnen een redelijke termijn, zoals bepaald in de overeenkomst, uitvoeren.
 • 5.2 Voor zover niet (elektronisch) anders is overeengekomen, garandeert Premium Plus dat de dienst naar beste vermogen, zorgvuldig en vakkundig wordt uitgevoerd. Dit betreft een middelenverbintenis waarbij Premium Plus op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet behalen van het door de klant beoogde resultaat.
 • 5.3 Als en voor zover dit voor een goede uitvoering van de dienst is vereist, heeft Premium Plus het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Premium Plus brengt de klant hiervan tijdig op de hoogte.
 • 5.4 De klant is verplicht alles te ondernemen wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om de dienst tijdig en correct te kunnen uitvoeren. De klant zorgt er met name voor dat alle gegevens waarvan Premium Plus aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs zou moeten weten dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, juist en rechtmatig zijn en tijdig en volledig aan Premium Plus worden verstrekt.
 • 5.5 Indien de klant een contractuele verplichting jegens Premium Plus niet nakomt of handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, heeft Premium Plus het recht om de geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten bedrijf te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, of deze niet of slechts beperkt te leveren, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

Artikel 6. Ingebruikname en aanvaarding

 • 6.1 Indien een dienst de creatie of aanpassing van een werk of product betreft, dient de klant het resultaat binnen veertien (14) dagen na ingebruikname ervan te evalueren en goed te keuren of af te wijzen.
 • 6.2 Indien de klant de dienst niet binnen deze termijn afwijst, wordt deze geacht goedgekeurd te zijn. In geval van afwijzing moet de klant de reden daarvoor zo gedetailleerd mogelijk vermelden. Indien dit niet gebeurt, kan de afwijzing niet worden aanvaard en wordt de dienst geacht goedgekeurd te zijn.
 • 6.3 Indien de klant het resultaat geheel of gedeeltelijk afwijst overeenkomstig paragraaf 1 en 2, zal Premium Plus de reden voor de afwijzing zo snel mogelijk wegwerken. Dit kan gebeuren door het resultaat te herzien of door te motiveren waarom de opgegeven reden niet van toepassing is. De klant heeft dan dezelfde termijn van veertien (14) dagen de tijd om de herziening of motivatie goed te keuren of af te wijzen.
 • 6.4 Indien de klant het resultaat na een redelijk aantal herzieningen of motiveringen blijft afwijzen, heeft Premium Plus het recht om de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de klant slechts recht op een terugbetaling van de prijs die werd betaald voor de terecht afgewezen resultaten. In geval van een annulering of ontbinding door Premium Plus, in welke fase en om welke gerechtvaardigde reden dan ook, is Premium Plus geen vergoeding verschuldigd voor eender welke schade die de klant heeft geleden.
 • 6.5 Indien een dienst in fasen wordt uitgevoerd, dient de klant na voltooiing van elke fase zijn goedkeuring of afwijzing met betrekking tot het resultaat van die fase te geven. De klant mag een afwijzing van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase werden goedgekeurd. Indien de klant een dienst of terugbetaling overeenkomstig de vorige paragraaf in een later stadium afwijst, worden de reeds in eerdere/andere fasen goedgekeurde diensten niet terugbetaald, zelfs niet indien ze onderling verband houden.
 • 6.6 Dit artikel is niet van toepassing voor applicaties die op abonnementsbasis worden aangekocht en die niet op basis van een individuele opdracht worden gecreëerd en geschreven.

Artikel 7. Wijzigingen aan de dienst

 • 7.1 Eventuele wijzigingen aan de dienst, ofwel op verzoek van de klant ofwel als gevolg van het feit dat, door eender welke omstandigheid, een andere uitvoering vereist is, worden als bijkomend werk beschouwd indien daaraan extra kosten zijn verbonden. Deze worden extra aan de klant gefactureerd.
 • 7.2 Indien Premium Plus, door omstandigheden die op het ogenblik van de overeenkomst voor hen niet bekend waren, meer werk moet verrichten dan oorspronkelijk werd overeengekomen of activiteiten onder verzachtende omstandigheden moet uitvoeren, zal Premium Plus de klant hiervan (elektronisch) op de hoogte brengen en heeft Premium Plus het recht om de daaruit voortvloeiende meerkosten aan te rekenen aan de klant. Indien er minder werk nodig blijkt, is een terugbetaling van de reeds geboekte en berekende tijd en kosten uitgesloten.
 • 7.3 De klant aanvaardt dat eender welke wijziging van de dienst (meer of minder werk) gevolgen kan hebben voor de (indicatieve) leveringstermijn.

Artikel 8. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • 8.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de klant bij aanvaarding van de overeenkomst 50% van de totale prijs zoals vermeld in de overeenkomst vooraf te betalen aan Premium Plus.
 • 8.2 Alle prijzen van Premium Plus worden weergegeven in euro (tenzij anders vermeld) en zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen. Alle prijzen op de website van Premium Plus zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of tikfouten. Premium Plus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten.
 • 8.3 Bij een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst heeft Premium Plus jaarlijks het recht om de gehanteerde tarieven via een elektronische kennisgeving maximaal met 10% te verhogen. In geval van een abonnement kan de prijswijziging ook hoger zijn. Prijswijzigingen worden minstens twee maanden voor de begindatum ervan aangekondigd.
 • 8.4 Indien de klant de gewijzigde tarieven niet aanvaardt, heeft hij het recht om de overeenkomst ten laatste dertig (30) dagen voor het verstrijken van de einddatum per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op te zeggen. Doet de klant dit niet, dan wordt hij verondersteld akkoord te gaan met de gewijzigde tarieven.
 • 8.5 Alle kosten voor Premium Plus die voortvloeien uit de overeenkomst zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
 • 8.6 Premium Plus zal de klant een factuur bezorgen voor het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn van deze factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur of anders vastgelegd in de overeenkomst.
 • 8.7 Niettegenstaande de vorige paragraaf is Premium Plus niet verplicht een factuur te sturen als de overeenkomst een termijnovereenkomst is. De klant doet dan maandelijks of na een andere afgesproken termijn een voorafbetaling van het voor die periode verschuldigde bedrag aan Premium Plus.
 • 8.8 Niettegenstaande het voorgaande dienen betalingen van overeenkomsten die op abonnements- of licentiebasis zijn gesloten vooraf te worden uitgevoerd. Pas wanneer het verschuldigde bedrag betaald is, zal Premium Plus de abonnementen of licenties voor de klant activeren.
 • 8.9 Indien de klant niet op tijd betaalt, is hij vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij verplicht een verzuimrente gelijk aan de wettelijke rentevoet te betalen.
 • 8.10 In geval van laattijdige betaling is de klant verplicht om, naast het in hoofdsom verschuldigde bedrag en de daarop toepasselijke verzuimrente, een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 10% van de hoofdsom en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met een minimum van € 250,00.
 • 8.11 De vordering tot betaling is onmiddellijk en geheel opeisbaar (inclusief alle toekomstige fasen en termijnen) indien de klant failliet wordt verklaard, opschorting van betaling aanvraagt of er beslag wordt gelegd op bedrijfsmiddelen van de klant, indien de klant overlijdt en verder indien hij in liquidatie gaat of wordt ontbonden.
 • 8.12 In geval van laattijdige betaling heeft Premium Plus het recht om de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst zonder kennisgeving op te schorten. Indien van toepassing kan Premium Plus de overeenkomst ook zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst beëindigen, met een aanvullende schadevergoeding verschuldigd door de klant en zonder recht op een vergoeding voor de klant van de eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Artikel 9. Ontwikkeling van specifieke werken

 • 9.1 Indien de dienstverlening (deels) het ontwikkelen van software, documentatie, advies, rapporten of andere specifieke werkzaamheden omvat, zullen partijen middels elektronische berichtgeving specificeren welke werken ontwikkeld dienen te worden, aan welke vereisten deze dienen te voldoen en op welke manier dit zal worden uitgevoerd.
 • 9.2 Premium Plus zal de ontwikkeling ervan met de nodige zorg uitvoeren op basis van de door klant verstrekte informatie. De klant garandeert de juistheid, volledigheid en consistentie van de verstrekte instructies en gegevens. Premium Plus zal de ontwikkeling naar beste vermogen uitvoeren, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereiken van het door de klant beoogde resultaat.
 • 9.3 Premium Plus heeft het recht, maar is niet verplicht, om de juistheid, volledigheid of consistentie van de verstrekte bronmaterialen, vereisten of specificaties na te gaan. Indien daarbij gebreken worden vastgesteld, kan Premium Plus de overeengekomen werkzaamheden opschorten tot de klant de betreffende gebreken tot voldoening van Premium Plus heeft opgelost.
 • 9.4 Indien de door de klant aan Premium Plus verstrekte bronmaterialen beschermd worden door intellectuele-eigendomsrechten, garandeert de klant te allen tijde te beschikken over alle vereiste licenties/vergunningen/toestemmingen voor de verstrekking aan en het beoogde gebruik door Premium Plus in het kader van de overeenkomst.
 • 9.5 Tenzij anders overeengekomen, heeft Premium Plus het recht om afbeeldingen, software en componenten van derden, met inbegrip van opensourcesoftware, te gebruiken voor de ontwikkeling van het werk. Na de oplevering rust de verantwoordelijkheid voor het correct naleven van de betreffende licenties van derden tijdens het gebruik van de ontwikkelde werken bij de klant.
 • 9.6 Indien en voor zover dit uitdrukkelijk (elektronisch) is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en technische documentatie die bij de ontwikkeling van de software werd opgesteld aan de klant worden bezorgd en heeft de klant het recht om wijzigingen aan deze software aan te brengen.
 • 9.7 De klant mag de ontwikkelde werken niet verkopen, leasen, sublicentiëren, vervreemden, onderwerpen aan een beperkte rechtenverlening of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking stellen van een derde, zelfs niet indien de betreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen via (elektronische) communicatie tussen de partijen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsunits of activiteiten van de klant. Artikel 11.5 is van toepassing op een overtreding van het verbod dat in dit artikel is opgenomen.

Artikel 10. Installatie en onderhoud van software

 • 10.1 Indien de dienst (deels) ook de installatie, de configuratie en/of het onderhoud van software omvat, zijn de bepalingen in dit artikel evenzeer van toepassing.
 • 10.2 Premium Plus installeert en configureert de software op door de klant aan te wijzen hardware en netwerken. De klant dient te allen tijde zijn systemen en software afdoende te beveiligen en beveiligd te houden, onder meer maar niet uitsluitend door middel van virusscanners, firewalls enz.
 • De klant is verplicht alles te ondernemen wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om de software tijdig en correct te kunnen installeren. De klant zorgt er met name voor dat alle gegevens waarvan Premium Plus aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs zou moeten weten dat ze noodzakelijk zijn voor het installeren van de software, tijdig en volledig aan Premium Plus worden verstrekt.
 • 10.3 Op verzoek van Premium Plus verleent de klant Premium Plus de nodige toegang tot de betreffende computersystemen om de installatie, de configuratie, het onderhoud en eventuele aanpassingen van de software mogelijk te maken.
 • 10.4 De verantwoordelijkheid voor de keuze, de aankoop en het beheer van de te gebruiken hardware en netwerken rust volledig bij de klant. Premium Plus zal instructies geven met betrekking tot de gewenste configuratie. Indien de aangegeven hardware en netwerken niet voldoen aan de vereisten van Premium Plus, heeft Premium Plus het recht om de installatie of configuratie te weigeren.
 • 10.5 Indien voor het gebruik van de software licenties voor derden vereist zijn, zal de klant deze licenties aankopen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen strikt worden nageleefd. De klant vrijwaart Premium Plus tegen claims van derden met betrekking tot de installatie en het onderhoud van de software.
 • 10.6 Premium Plus zal ernaar streven de software tijdig te updaten om de functionaliteit ervan te verbeteren en eventuele fouten te corrigeren. Nieuwe functies of wijzigingen die de werking van de software substantieel kunnen wijzigen, worden vooraf door Premium Plus met de klant besproken.
 • 10.7 Premium Plus zal ernaar streven de software up-to-date te houden, maar is hiervoor afhankelijk van zijn leverancier(s) en derden. Premium Plus heeft het recht om bepaalde updates of patches niet te installeren indien de werking van de software er naar mening van Premium Plus geen baat bij heeft of indien dit niet in het belang van de dienst is.
 • 10.8 Indien Premium Plus van mening is dat een door de klant gevraagde wijziging of aanpassing nadelige gevolgen kan hebben voor de werking of de beveiliging van de software, zal Premium Plus dit via een elektronisch bericht melden aan de klant. Indien de klant de wijziging of aanpassing toch wil laten doorvoeren, kan Premium Plus deze op risico van de klant en zonder enige aansprakelijkheid voor Premium Plus implementeren.
 • 10.9 Indien de klant zelf een wijziging aan de software wil aanbrengen, gebeurt dit volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant, tenzij de klant de gewenste wijziging vooraf aan Premium Plus heeft gemeld en Premium Plus deze uitdrukkelijk (via een elektronisch bericht) heeft goedgekeurd. Premium Plus kan voorwaarden aan deze goedkeuring koppelen.

Artikel 11. Intellectuele-eigendomsrechten

 • 11.1 Alle intellectuele-eigendomsrechten op alle materialen, software, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes en voorbereidende materialen die in het kader van de dienst werden ontwikkeld of ter beschikking werden gesteld, zijn uitsluitend eigendom van Premium Plus of zijn dienstverleners/leveranciers. Broncodes worden nooit overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een elektronisch bericht.
 • 11.2 De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die expliciet in de overeenkomst worden vermeld. Verder zal de klant de software of andere materialen niet vermeerderen, overdragen, publiek maken of op eender welke manier ter beschikking stellen van derden.
 • 11.3 De klant mag aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele-eigendomsrechten niet wijzigen of van de materialen verwijderen, inclusief aanduidingen aangaande het vertrouwelijke en geheime karakter van materialen.
 • 11.4 Premium Plus heeft het recht om technische maatregelen te nemen om de materialen te beveiligen. Indien Premium Plus de materialen technisch heeft beveiligd, is het verboden voor de klant om deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
 • 11.5 Elke toepassing, reproductie of openbaarmaking van de materialen die buiten het toepassingsgebied van de overeenkomst valt, wordt beschouwd als een inbreuk op de auteursrechten. Per inbreuk dient de klant een onmiddellijke en opeisbare boete van 5000 euro te betalen aan Premium Plus, onverminderd het recht van Premium Plus om zijn schade volledig vergoed te krijgen of andere maatregelen te nemen om de inbreuk te beëindigen.

Artikel 12. Beschikbaarheid van systemen

 • 12.1 Indien de dienst (deels) via systemen en/of netwerken van Premium Plus wordt verleend, zal Premium Plus ernaar streven de beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te garanderen en toegang te verlenen tot gegevens die door Premium Plus werden opgeslagen, met inachtneming van de bepalingen in artikel 16. Dit betreft een loutere middelenverbintenis van Premium Plus, die geen ononderbroken beschikbaarheid hoeft te garanderen.

Artikel 13. Service Level Agreement

 • 13.1 De klant heeft de keuze uit verschillende Service Level Agreements die al dan niet tegen betaling worden geleverd.
 • 13.2 De bepalingen in artikel 14, 15 en 16 met betrekking tot vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en overmacht zijn van toepassing op de Service Level Agreement-diensten.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

 • 14.1 De partijen behandelen informatie die ze voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken als vertrouwelijk wanneer deze informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk was bedoeld. De partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers en aan derden die ze inschakelen voor de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst.
 • 14.2 Naast hetgeen in het kader van de overeenkomst is vereist, zal Premium Plus geen kennis nemen van gegevens die de klant op eender welke manier aan Premium Plus heeft verstrekt, noch zal Premium Plus deze informatie buiten het kader van de overeenkomst op eender welke manier gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Premium Plus verplicht is dit te doen krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.
 • 14.3 Deze verplichting blijft ook gelden na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook en zolang de verstrekkende partij zich redelijkerwijs op het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie kan beroepen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 • 15.1 Premium Plus is niet aansprakelijk:
   
  • voor schade die door de klant of derden wordt geleden als gevolg van het verstrekken van foute of onvolledige gegevens of informatie door of namens de klant aan Premium Plus, of anderszins voortvloeiend uit een handeling of verzuim van of namens de klant;
  • voor schade geleden door de klant of derden waarvoor de klant verzekerd is;
  • in geval van schade veroorzaakt door een onjuist of oneigenlijk gebruik van de door Premium Plus geleverde dienst door de klant of diens werknemers/medewerkers.
    
 • 15.2 In geval van schade moet de klant Premium Plus raadplegen om tot een minnelijke schikking of bemiddeling te komen alvorens tot aansprakelijkheid over te gaan. In dat geval moet Premium Plus de mogelijkheid krijgen om de schade binnen een redelijke termijn te herstellen of te beperken.
 • 15.3 De totale aansprakelijkheid van Premium Plus wegens toe te schrijven tekortkomingen bij het uitvoeren van de overeenkomst is beperkt tot wat een mogelijke aansprakelijkheidsverzekering van Premium Plus in een gegeven geval uitkeert (eventueel te vermeerderen met een eigen risico, indien van toepassing). Indien een claim niet door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt maar er onherroepelijk is vastgesteld dat Premium Plus niettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat voor die overeenkomst werd bepaald (exclusief btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een termijnovereenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is, wordt de voor de overeenkomst bepaalde prijs vastgesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) dat voor de laatste drie maanden werd betaald.

Onder directe schade wordt verstaan:

 • de noodzakelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
 • de noodzakelijke kosten die werden gemaakt om ervoor te zorgen dat de gebrekkige prestatie conform de overeenkomst is, tenzij deze niet aan Premium Plus kunnen worden toegewezen;
 • de noodzakelijke kosten die werden gemaakt om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot het voorkomen of beperken van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

Bij het aangaan van deze kosten dient de klant te allen tijde te proberen om de schade en kosten te beperken en dient hij steeds in overleg met Premium Plus te handelen.

 • 15.4 De aansprakelijkheid van Premium Plus voor indirecte schade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, schade door stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, schade als gevolg van claims van derden, mutilatie of verlies van andere materialen, schade in verband met het inschakelen van derden en alle andere vormen van schade waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen, is uitgesloten.
 • 15.5 De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gaan teniet indien en voor zover de schade het gevolg is van kwaad opzet of opzettelijke roekeloosheid van Premium Plus.
 • 15.6 Aansprakelijkheid van Premium Plus ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming bij het naleven van een overeenkomst ontstaat in elk geval slechts indien de klant Premium Plus onmiddellijk in gebreke stelt en Premium Plus na een redelijke termijn nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Premium Plus er adequaat op kan reageren.
 • 15.7 Iedere claim voor schadevergoeding tegen Premium Plus vervalt zodra er vier (4) weken zijn gepasseerd na het ontstaan van de schade.
 • 15.8 Premium Plus is niet aansprakelijk voor schade aan of gebreken van de geleverde dienst en/of het geleverde product indien deze verband houden met werkzaamheden, fouten of andere van de klant of een derde.
 • 15.9 Onverminderd het voorgaande is Premium Plus niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij de klant buiten de controle van Premium Plus om, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) externe oorzaken zoals hacking.
 • 15.10 De klant vrijwaart Premium Plus tegen alle claims van derden wegens aansprakelijkheid ten gevolge van een gebrek van een product of systeem dat door de klant aan een derde werd verstrekt en dat ook bestond uit door Premium Plus geleverde voorwerpen, materialen of resultaten, behalve indien en voor zover de klant aantoont dat de schade uitsluitend door de genoemde voorwerpen, materialen of resultaten werd veroorzaakt.
 • 15.11 Premium Plus is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) druk- of tikfouten in handleidingen, in gebruiksaanwijzingen, op afbeeldingen enz.
 • 15.12 Indien Premium Plus Zendesk-licenties ter beschikking stelt van de klant, zijn de algemene voorwaarden van Zendesk eveneens van toepassing. Meer informatie hierover vindt u op https://www.zendesk.com/company/customers-partners/reseller-terms-of-service/.

Artikel 16. Defecten en overmacht

 • 16.1 Premium Plus heeft te allen tijde het recht om de dienst of delen ervan tijdelijk buiten gebruik te stellen om onderhoud, updates of verbeteringen uit te voeren. Premium Plus streeft ernaar dergelijke onderbrekingen zoveel mogelijk buiten de kantooruren te laten doorgaan en de klant, voor zover mogelijk, tijdig op de hoogte te brengen van de geplande buitengebruikstelling. Premium Plus kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een dergelijke buitengebruikstelling.
 • 16.2 Indien een aanpassing een beduidende wijziging in de functionering met zich meebrengt, zal Premium Plus ernaar streven de klant hiervan op de hoogte te brengen. In geval van aanpassingen die voor meerdere klanten toepasselijk zijn, is het niet mogelijk om alleen af te zien van een specifieke aanpassing voor de klant. Premium Plus is niet verplicht om enige vergoeding te betalen voor schade die door een dergelijke aanpassing werd veroorzaakt.
 • 16.3 Indien de dienst niet beschikbaar is ten gevolge van storingen, onderhoud of andere oorzaken zal Premium Plus zich inspannen om de klant op de hoogte te brengen van de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 • 16.4 In geval van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot een storing of uitval van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, interne storingen, mobilisatie, oorlog, verkeersopstopping, staking, uitsluiting, bedrijfsstoringen, leveringsvertragingen, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en indien Premium Plus wegens zijn eigen leveranciers niet in staat is om te leveren, ongeacht de reden daarvan, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort of zal de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, en dit zonder dat Premium Plus enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 17. Personeel

 • 17.1 De klant zal medewerkers van Premium Plus die in het kader van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden uitvoeren in de kantoren van de klant daartoe alle nodige ondersteuning bieden.
 • 17.2 Zolang de relatie tussen de klant en Premium Plus duurt, evenals één jaar na het beëindigen ervan, is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Premium Plus niet toegestaan voor de klant om medewerkers van Premium Plus in dienst te nemen of hen anderszins rechtstreeks of onrechtstreeks voor zich te laten werken. In deze context wordt onder ‘werknemers van Premium Plus’ verstaan personen die door Premium Plus of door een aan Premium Plus gelieerde onderneming worden tewerkgesteld of die minder dan zes (6) maanden uit dienst zijn van Premium Plus of een aan Premium Plus gelieerde onderneming.

Artikel 18. Looptijd en opzegging

 • 18.1 Als de dienst ook het verstrekken van licenties (Zendesk, Freshbooks, Teamwork enz.) betreft voor een bepaalde periode, inclusief op abonnementsbasis, wordt geacht dat de overeenkomst werd gesloten voor een minimumperiode van twaalf (12) maanden en dient deze uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de einddatum per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden opgezegd. Bij gebrek aan een tijdige en rechtmatige opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de periode van één (1) jaar.
 • 18.2 Als de dienst ook de ontwikkeling van software of andere werken betreft, wordt geacht dat de overeenkomst is gesloten voor de duur die in de overeenkomst is gespecificeerd of tot het werk is ontwikkeld en aanvaard. Tenzij anders overeengekomen, kan de overeenkomst niet vroegtijdig worden beëindigd.
 • 18.3 In geval van opzegging, beëindiging of ontbinding om eender welke reden heeft Premium Plus het recht om de opgeslagen gegevens onmiddellijk te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de klant te annuleren zodra de overeenkomst afloopt. Premium Plus is niet verplicht om de klant een kopie van deze gegevens te bezorgen.
 • 18.4 Termijnen die door Premium Plus in de overeenkomst worden aangehaald, met inbegrip van de leveringstermijn, zijn altijd louter indicatief en niet bindend, tenzij expliciet door Premium Plus wordt vermeld dat het een uiterlijke deadline betreft. Indien Premium Plus een overeengekomen uiterlijke deadline niet haalt, is Premium Plus in gebreke nadat de klant Premium Plus per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in gebreke heeft gesteld en Premium Plus een redelijke termijn heeft gekregen om het nodige te doen maar dit heeft nagelaten.
 • 18.5 Het niet behalen van overeengekomen leveringstijden geeft, ongeacht de oorzaak, geen recht op schadevergoeding, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 • 18.6 Indien de klant eender welke verplichting onder deze overeenkomst of als gevolg daarvan niet kan naleven, heeft Premium Plus het recht om de uitvoering van alle overeenkomsten die met de klant in kwestie werden aangegaan op te schorten, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist en onverminderd het recht van Premium Plus op een volledige schadeloosstelling voor schade, gederfde winst en interest.

Artikel 19. Slotbepalingen

 • 19.1 Deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht en dienen overeenkomstig het Belgische recht te worden geïnterpreteerd.
 • 19.2 Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, worden alle mogelijke geschillen uitsluitend beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Premium Plus is gevestigd.
 • 19.3 Als een bepaling ongeldig blijkt te zijn, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval stellen de partijen (een) nieuwe vervangende bepaling(en) op die de intentie van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden zoveel mogelijk in stand houd(t)(en).
 • 19.4 Informatie en aankondigingen op de website van Premium Plus zijn onder voorbehoud van programmeer- en tikfouten. In geval van een inconsistentie tussen de website, de algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst altijd.
 • 19.5 De versie van eender welke communicatie die door Premium Plus wordt ontvangen of opgeslagen, wordt geacht authentiek te zijn, behoudens door de klant te verstrekken tegenbewijs.
 • 19.6 De partijen zullen elkaar steeds middels een elektronisch bericht op de hoogte brengen van wijzigingen in de naam, het postadres, het e-mailadres, het telefoonnummer of het bankrekeningnummer.